Protokoll fört vid årsmötet med 
Bostadsrättsföreningen Fortuna

Datum:

2009-10-07 med början 18.30


Plats:

Hamnkaptensbostaden, Hamnkajen i Karlstad


Närvarande

Medlemmar från lägenheterna:
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33 var närvarande. 
Namnlista finns som bilaga. Bil 1
Närvarande var också Ove Pettersson från Vänerförvaltningen.


§ 1

Årsmötets öppnande

Mötet öppnades av Bertil Strandberg som hälsade alla välkomna.


§2

Röstlängd

Förteckningen över de närvarande medlemmarna godkändes som röstlängd vid sammanträdet och antecknades att var och en ägde en röst.


§ 3

Val av ordförande vid mötet

Bertil Strandberg utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.


§ 4

Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Anmäldes att styrelsen utsett Maina Gustafson att föra dagens protokoll.§ 5

Val av justerare

Till att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Monica Yngve och Per Åstrand


§ 6

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes§ 7

Årsmötets utlysande

Förklarades att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.


§ 8

Förvaltnings berättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2008-07-01 -
- 2009-06-30 lades till handlingarna.
Dokumentet har skickats ut med kallelsen till medlemmarna. Bil 2


§ 9

Revisions­berättelse

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2008-07-01--2009-06-30, föredrogs av Sven-Åke Kvaldén. Bil 3


§ 10

Fastställelse av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med revisorns förslag.§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beviljades för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorns förslag


§ 12

Resultat­disposition

Årets resultat på 265 704 kr beslutades att, efter avsättning till yttre fond med 90 000 kr, således 175 704 kr, ska överföras i ny räkning, tillsammans med tidigare års balanserad vinst på 227 045 kr. Totalt 402 749 kr.


§ 13

Arvoden

Sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter beslutades, för tiden intill nästa ordinarie årsmöte hållits, utgå med belopp enligt bilaga. Bil 4


§ 14

Val av styrelse­ledamöter

Årsmötet beslöt att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant
Därefter valdes enhälligt
Bengt Stenström som ledamot på 2 år
Rune Ingvarsson som ledamot på 2 år
Per Åstrand som ledamot på 2 år
Marie Salevik som suppleant på 1år.
Bertil Strandberg och Maina Gustafson har ett år kvar på sina förordnanden från förra årsmötet.


§ 15

Val av revisorer

Sven-Åke Kvaldén valdes för ett år som ordinarie revisor med Staffan Bryskhe som suppleant


§ 16

Val av valberedning

Till valberedning utsågs Hans Erik Brask och Kjell Holstensson.


§ 17

Inkomna motioner

Styrelsen har tillskrivit NCC ang. brister i ventilationen, fasaden och elinstallationen.
Övriga inkomna frågor kommer styrelsen att ta upp för åtgärder i Samfällighetsföreningen.
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att skicka ytterligare en skrivelse till NCC och påtala problem med sprickor i fasaden samt att vatten rinner längs fasaden från balkong ovan och de skador på fasaden som uppstått av detta. Dessa skador kräver omedelbart åtgärdande
Dessutom ska påtalas den oro som finna eftersom metoden för fasadbeklädnanden är starkt ifrågasatt på flera andra ställen där den skapat fuktproblem på byggnader enl. tidningsartiklar.
Beslutades också att styrelsen ska kräva utbyte av toalettstolarna p g a den bristfälliga konstruktionen av spolningsmekanismen.


§ 18

Avslut

Mötet avslutades

Vid protokollet:

Maina Gustafson

Justeras:

Bertil Strandberg Monica Yngve        Per Åstrand