Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Fortuna, Karlstad

Datum:

2006-11-06 med början 18.00. 


Plats:

NCC kontoret Elverumsgatan 7, Karlstad


Närvarande

Leif Alte 
Wille Osterman
Pär Adolfsson
jämte medlemmar enligt lista Bil 1

Övriga närvarande


§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Leif Alte som hälsade alla närvarande välkomna.


§2

Röstlängd

Godkändes enhälligt ovanstående förteckning över de närvarande medlemmarna som röstlängd vid sammanträdet och antecknades att var och en ägde en röst


§ 3

Val av ordförande vid stämman

Utsågs Leif Alte att såsom ordförande leda förhandlingarna.§ 4

Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Anmäldes att styrelsen utsett Wille Osterman att föra dagens protokoll.§ 5

Val av justerare

Till att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Åke Svensson och Henrik Olsson§ 6

Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.§ 7

Stämmans utlysande

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.


§ 8

Förvaltningsberättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2005-04-06- 
- 2006-06-30 godkändes och lades till handlingarna.
Ordföranden omnämnde särskilt att föreningen inte bedrivit någon verksamhet under året.


§ 9

Revisions­berättelse

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2005-06-13-
- 2006-06-30, lades utan erinran till handlingarna.


§ 10

Fastställelse av balansräkning

Fastställdes balansräkningen i enlighet med revisorns förslag.


§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorns förslag.


§ 12

Resultat­disposition

Då någon ekonomisk verksamhet ej bedrivits under året har någon resultaträkning ej upprättats.


§ 13

Arvoden till ordinarie ledamöter

Beslöts att sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter, för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits, skall utgå med belopp enligt bilagda tidlista, samt till revisorn efter offert.

Dessutom skall ersättning utgå till valberedningen. Bil 2


§ 14

Val av styrelse­ledamöter

Beslöt stämman att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter med 1 suppleant.
Vid härefter företaget val av ledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits omvaldes enhälligt:
Leif Alte och
Pär Adolfsson
till ordinarie ledamöter.
Anmäldes att AB Bostadsgaranti utsett Wille Osterman till ordinarie ledamot med Marcus Tärnåsen som suppleant.


§ 15

Val av revisorer

Valdes Stefan Mott som ordinarie  revisor och med Börje Andersson som suppleant


§ 16

Val av valberedning

Till valberedning utsågs xxxx  och yyy  med xxx som sammankallande.


§ 17

Val av ledamot jämte suppleant i Vågmästarens samfällighetsförening

Överlämnas till styrelsen att inom sig utse förslag till representant i Vågmästarens samfällighetsförening.

§ 18

Övriga frågor

Inga övriga i stadgeenlig ordning inkomna frågor förelåg


§ 19

Information från styrelsen

WO informerade om den nya regeringens förslag att slopa räntebidragen och de konsekvenser förslaget kan medföra för Brf Fortuna. Får bevakas av kommande styrelse när reglerna för avtrappning samt ev övriga förändringar beträffande skatter fastställts.
WO informerade om planerad utbyggnad av kvarteret mot Strandvägen med tre stycken punkthus i stället för 4 st. 5 vånings gavelställda lamellhus. Enligt NCCs bedömning medför förslaget ett lyft för hela kvarteret.


§ 20

Avslutande

Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad


Vid protokollet:

Wille Osterman

Justeras:

Leif Alte