Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Fortuna, Karlstad

Datum:

2007-11-06 med början 18. 


Plats:

NCC kontoret Elverumsgatan 7, Karlstad


Närvarande

Leif Alte 
Wille Osterman
Pär Adolfsson
jämte medlemmar enligt lista Bil 1

Övriga närvarande


§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Leif Alte som hälsade alla närvarande välkomna.


§2

Röstlängd

Godkändes enhälligt ovanstående förteckning över de närvarande medlemmarna som röstlängd vid sammanträdet och antecknades att var och en ägde en röst


§ 3

Val av ordförande vid stämman

Utsågs Leif Alte att såsom ordförande leda förhandlingarna.


§ 4

Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Anmäldes att styrelsen utsett Wille Osterman att föra dagens protokoll.§ 5

Val av justerare

Till att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Kjell Holstensson och Peter Ståhlhammar


§ 6

Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.§ 7

Stämmans utlysande

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.


§ 8

Förvaltningsberättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006-07-01- 
- 2007-06-30 godkändes och lades till handlingarna.
Ordföranden omnämnde särskilt att föreningen inte bedrivit någon verksamhet under året


§ 9

Revisions­berättelse

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2006-07-01-
- 2007-06-30, lades utan erinran till handlingarna.


§ 10

Fastställelse av balansräkning

Fastställdes balansräkningen i enlighet med revisorns förslag.


§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorns förslag.


§ 12

Resultat­disposition

Då någon ekonomisk verksamhet ej bedrivits under året har någon resultaträkning ej upprättats.


§ 13

Arvoden till ordinarie ledamöter.

Beslöts att sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter, för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits, skall utgå med belopp enligt bilagda tidlista, samt till ev extern revisor efter offert. Bil 2.


§ 14

Val av styrelse­ledamöter

Beslöt stämman att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter med 1 suppleant.


Vid härefter företaget val av ledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes enhälligt:
Marie Salevik (2år)
Wille Osterman (1år)
Rune Ingvarsson (2år)
Thomas Florqvist (1år)
Bertil Strandberg (2år)
till ordinarie ledamöter samt Per-Jonas Nyberg till suppleant (1år)


§ 15

Val av revisorer

Valdes Sven-Åke Kvaldén som ordinarie  revisor och med Staffan Bryskhe som suppleant
Styrelsen äger rätt att hantera arvodering till interna revisorer.


§ 16

Val av valberedning

Till valberedning utsågs Hans Erik Brask och Kjell Hollstensson.


§ 17

Val av ledamot jämte suppleant i Vågmästarens samfällighetsförening

Överlämnas till styrelsen att inom sig utse förslag till representant i Vågmästarens samfällighetsförening.

§ 18

Redovisning av slutkostnader för föreningens fastighet

WO redovisade slutlig anskaffningskostnad och finansiering av föreningens fastighet.
Beslutades att godkänna densamma. Bil 3
§ 19

Övriga frågor

Frågor från Bertil Sundberg redovisas i Bil 4
Frågor från  Sven-Åke Kvaldén redovisas i bil 5-7
Fråga från Jonas Nyberg ang dörr mellan  trapphus och hiss redovisas i bil 8.
Frågor från Cajsa och Lennart Gustafsson redovisas i bil 9
Frågor från Anita och Jan Eriksson redovisas i bil 10

Styrelsens svar samt stämmans beslut på respektive fråga redovisas i bil 11.


§ 20

Information från styrelsen

WO informerade om den nya regeringens förslag att slopa räntebidragen och de konsekvenser förslaget kan medföra för Brf Fortuna. Får bevakas av kommande styrelse när reglerna för avtrappning samt ev. övriga förändringar beträffande skatter fastställts. 

WO meddelade att inflyttning i hus 11 kommer att ske fr. o m 29 november.

Nytt soprum kommer då att finnas vid hus 11.

Gång- och cykelvägen upp till Hammaröleden kommer att öppnas.

WO informerade om planerad utbyggnad av kvarteret mot Strandvägen sker i enlighet med detaljplanen med 4 st. lamellhus, förslag är under utarbetande.


§ 21

Avslutande

Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad

Vid protokollet:

Wille Osterman

Justeras:

Leif Alte Kjell Hollstensson                Peter Ståhlhammar.