Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Fortuna, Karlstad

Datum:

2008-11-13 med början 18.00 


Plats:

NCC kontoret Elverumsgatan 7, Karlstad


Närvarande

Bertil Strandberg, Wille Osterman jämte medlemmar enligt lista, Bil 1


Övriga närvarande


§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Bertil Strandberg som hälsade alla närvarande välkomna.


§2

Röstlängd

Godkändes enhälligt ovanstående förteckning över de närvarande medlemmarna som röstlängd vid sammanträdet och antecknades att var och en ägde en röst.


§ 3

Val av ord förande vid stämman

Utsågs Bertil Strandberg att såsom ordförande leda förhandlingarna.


§ 4

Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Anmäldes att styrelsen utsett Wille Osterman att föra dagens protokoll.§ 5

Val av justerare

Till att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Monica Yngve och Peter Ståhlhammar.


§ 6

Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen.§ 7

Stämmans utlysande

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.


§ 8

Förvaltnings berättelse

Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2007-07-01-
- 2008-06-30. godkändes och lades till handlingarna.
Ordföranden omnämnde särskilt att föreningen inte bedrivit någon verksamhet under året.


§ 9

Revisions berättelse

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007-07-01 -
- 2008-06-30, lades utan erinran till handlingarna.


§ 10

Fastställelse av resultat- och balansräkning

Fastställdes resultat- och balansräkningen i enlighet med revisorns förslag.§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen

Beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorns förslag.


§ 12

Resultat disposition

Årets resultat, efter avsättning till yttre fond, 218 550 kr överföres i ny räkning.


§ 13

Arvoden till ordinarie ledamöter

Beslöts att sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter, för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits, skall utgå med belopp enligt bilagda tidlista, samt till ev extern revisor efter offert. Bil 2


§ 14

Val av styrelse

Beslöt stämman att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter med 1 suppleant.
Vid härefter företaget val av ledamöter för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes enhälligt:
Bertil Strandberg (2 år)
Maina Gustafsson (2 år)
Marie Salevik (vald 2007 på 2 år)
Rune Ingvarsson (vald 2007 på 2 år)
till ordinarie ledamöter samt
Per Åstrand till suppleant (1år)


§15

Val av revisorer

Valdes Sven-Åke Kvaldén som ordinarie revisor och med Staffan Bryskhe som suppleant.


§ 16

Val av valberedning

Till valberedning utsågs Hans Erik Brask och Kjell Hollstensson.


§ 17

Val av ledamot jämte suppleant i Vågmästarens samfällihets­förening

Överlämnas till styrelsen att inom sig utse förslag till representant i Vågmästarens samfällighetsförening.

§ 18

Övriga frågor

Gemensam skrivelse från Anita Eriksson lgh 20, Maina Gustafson lgh 29, Kajsa Gustavsson lgh 28, Lisbeth Kvaldén lgh27 samt Marianne Stålhammar lgh 17, Bil 3
Styrelsens svar samt stämmans beslut på respektive fråga redovisas i Bil 4
Fråga 1
Styrelsens svar redovisades och lades till handlingarna
.

Fråga 2
Uppdrogs åt nya styrelsen att komma med förslag.

Fråga 3
Samfällighetsföreningen hanterar ärendet.

Fråga 4
Styrelsens svar redovisades och lades till handlingarna.

Fråga 5
Överlämnas till nya styrelsen att hantera.

Fråga 6
Det finns inget fastlagt datum, NCC äger rätt att själva besluta om hur projektet skall drivas.

Fråga 7
Energideklaration är beställd och kommer att utföras våren 2009


§ 19

Information från styrelsen

BS informerade om avgiftshöjningar som kan bli erforderliga beroende på framtida ränteutveckling och räntebidragsavtrappning. Bedömningen är att vi kommer att höja med 2 % per 1/7.

WO informerade vidare om att NCC kommer att begära ändring av detaljplanen gällande Vågmästarbostaden för att få bort rivningsförbudet i detaljplanen.

Samfällighetsföreningen har beslutat införa elektronisk bokning av tvättstugorna. På sikt kommer även bokning kunna ske via nätet.

WO informerade om den planerade utbyggnaden av sista etappen. Försäljningen påbörjad och beräknad byggstart är våren 2009


§ 20

Avslutande

Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.


Vid protokollet:

Wille Osterman


Justeras:

Bertil Strandberg Monica Yngve              Peter Ståhlhammar