Brf Fortuna

 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Bostadsrättsföreningen Fortuna, Karlstad

 

 

Datum

2014-03-27 med början kl. 18.00

 

 

Plats

Swedbanks lokaler, Östra Torggatan 14, Karlstad

 

 

 

Närvarande

Medlemmar enligt bifogad namnlista.

 

Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB, Karlstad.

 

 

Bil 1

§ 1     Årsstämmans öppnande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Maina Gustafsson som hälsade alla välkomna.

 

 

 

§ 2     Röstlängd

 

Förteckningen över de närvarande medlemmarna godkändes som röstlängd vid sammanträdet.

 

 

 

§ 3     Val av ordförande vid mötet

Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB, utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.

 

 

 

§ 4     Val av protokollförare

 

Henry Andersson utsågs att föra dagens protokoll.

 

 

 

§ 5     Val av justerare

Till att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Bertil Strandberg och Hans-Erik Brask.

 

 

 

§ 6     Årsstämmans utlysande

Förklarades att kallelse till årsstämman skett i behörig ordning.

 

 

 

§ 7     Godkännande av dagordning

 

Dagordningen godkändes.

 

 

 

§ 8     Årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
2013-01-01 - 2013-12-31 lades till handlingarna.

 

 

Bil 2

§ 9     Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 föredrogs.

 

Bil 3

§ 10   Fastställelse av resultat- och balansräkning

 

Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

 

 

§ 11   Resultatdisposition

Årets resultat med balanserad vinst på -179 661 kr fastställdes och att till yttre fond avsattes 105 000 kr och

att i ny räkning överfördes 1 891 378 kr.

 

 

§ 12   Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beviljades för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorns förslag.

 

 

§ 13   Arvoden

Sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter beslutades, för tiden intill nästa ordinarie årsmöte hållits, utgå med belopp enligt bilaga 4.

 

Bil 4

§ 14 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

 

 

§ 15   Val av styrelse-ledamöter och suppleant

Valberedningens förslag:

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 1 suppleant.

 

Till ordförande valdes:

Maina Gustafsson på 1 år

 

Till ledamöter valdes:

Per Åstrand, 2 år

Henry Andersson, 1 år kvar

Hans-Uno Engström, 2 år

 

Till suppleant valdes:

Magnus Einarsson, 1 år

 

Bil 5

§ 16   Val av revisor och revisorsuppleant

Sven-Åke Kvaldén valdes som ordinarie revisor för 1 år med Jan Eriksson som suppleant.

 

 

 

§ 17   Val av valberedning

Till valberedning för kommande period valdes Bengt Stenström (sammankallande) och Marianne Stålhammar samt Bertil Strandberg som suppleant.

 

 

§ 18   Övrigt

Ordföranden tackade Bengt Stenström för hans arbete i styrelsen

 

 

§ 19   Avslut

Styrelsens ordförande tackade stämman för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

 

Ove Pettersson

 

 

 

Bertil Strandberg               Hans-Erik Brask