Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Bostadsrättsföreningen Fortuna, Karlstad

Datum

2013-03-21 med början kl 18.30.

Plats

Vågmästaren Samfällighetsförenings lokal

Strandvägen 9, Karlstad.

Närvarande

Medlemmar från lägenheterna 1201, 1202, 1203, 1303, 1304, 1403, 1501, 1503, 1601,1602, 1702, 1703, 1801, 1803 och 1903 var närvarande.

Namnlista finns som bilaga.

Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB, Karlstad.

Bil 1

§ 1 Årsstämmans öppnande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Maina Gustafsson som hälsade alla välkomna.

§ 2 Röstlängd

Förteckningen över de närvarande medlemmarna godkändes som röstlängd vid sammanträdet och antecknades att varje lägenhet har en röst.

§ 3 Val av ordförande vid mötet

Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB, utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.

§ 4 Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Anmäldes att styrelsen utsett Lennart Lohse att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av justerare

Till att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Ulf Eriksson och Kent Normark.

§ 6 Årsstämmans utlysande

Förklarades att kallelse till årsstämman skett i behörig ordning.

§ 7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 8 Förvaltningsberättelse

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2011-07-01- - 2012-12-31 lades till handlingarna.

Bil 2


§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011-07-01-- 2012-12-31 föredrogs.

Bil 3

§ 10 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Resultatdisposition

Årets resultat på 968 169 kr beslutades att

till yttre fond avsätts 155 000 kr och

till dispositionsfond 813 169 kr

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beviljades för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorns förslag.

§ 13 Arvoden

Sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter beslutades, för tiden intill nästa ordinarie årsmöte hållits, utgå med belopp enligt bilaga 4.

Bil 4

§ 14 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleant

Valberedningens förslag:

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 1 suppleant.

Till ordförande valdes:

Maina Gustafsson på 1 år

Till ledamöter valdes:

Bengt Stenström, 1 år kvar

Per Åstrand, 1 år kvar

Henry Andersson, 2 år

Till suppleant valdes:

Hans-Uno Engström, 1 år

Bil 5

§ 16 Val av revisor och revisorsuppleant

Sven-Åke Kvaldén valdes som ordinarie revisor för 1 år med Jan Eriksson som suppleant.

§ 17 Val av valberedning

Till valberedning valdes, till nästa stämma, Lennart Lohse (sammankallande) och Marianne Stålhammar samt Rune Gustafsson som suppleant.

§ 18 Ändring av § 13 i stadgarna

Styrelsen föreslår att § 13 i stadgarna ändras till följande lydelse.

”Inom föreningen ska bildas en fond för yttre underhåll. Avsättning till fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 12. Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning”

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag.

§ 19 Val av representanter till Vågmästarens samfällighetsförening

Stämman valde Per Åstrand att ingå i Vågmästarens samfällighetsförenings styrelse.

Vidare valde stämman Sven-Åke Kvaldén att företräda föreningen vid Vågmästarens samfällighetsförenings årsstämma den 24 april 2013.

§ 20 Övrigt

Ordföranden tackade Lennart Lohse för hans arbete i styrelsen

§ 21 Avslut

Styrelsens ordförande tackade stämman för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Lennart Lohse

Justeras:

Ove Pettersson

Ulf Eriksson Kent Normark