Brf Fortuna

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Bostadsrättsföreningen Fortuna, Karlstad

 

 

 

 

 

 

 

Datum

2016-03-30 med början kl. 18.30

 

 

Plats

Restaurang Barbros Brygga, Tynäsgatan 12, Karlstad

 

 

Närvarande

Medlemmar enligt bifogad namnlista.

 

Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB, Karlstad.

Sven-Åke Kvaldén, revisor

 

Bil 1

§ 1     Årsstämmans öppnande

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Per Åstrand som hälsade alla välkomna.

 

 

 

§ 2     Val av ordförande vid mötet

Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB, utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.

 

 

 

§ 3     Val av protokollförare

 

Henry Andersson utsågs att föra dagens protokoll.

 

 

 

§ 4     Val av justerare

Till att, utöver ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Lennart Lohse och Martin Östberg.

 

 

 

§ 5     Röstlängd

 

Förteckningen över de närvarande medlemmarna godkändes som röstlängd vid sammanträdet.  37 medlemmar var närvarande.

 

 

 

§ 6     Årsstämmans utlysande

Förklarades att kallelse till årsstämman skett i behörig ordning.

 

 

 

§ 7     Godkännande av dagordning

 

Dagordningen godkändes.

 

 

 

§ 8     Årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 lades till handlingarna.

 

 

Bil 2

§ 9     Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 föredrogs.

 

Bil 3

§ 10   Fastställelse av resultat- och balansräkning

 

Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

 

 

§ 11   Resultatdisposition

Årets resultat inkl. balanserad vinst på 2 061 085 kr fastställdes och till yttre fond avsattes 105 000 kr och

i ny räkning överfördes 2 348 531 kr.

 

 

§ 12   Ansvarsfrihet för styrelsen

Ansvarsfrihet beviljades för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorns förslag.

 

 

§ 13   Arvoden

Sammanträdesarvoden till styrelsens ledamöter beslutades, för tiden intill nästa ordinarie årsmöte hållits, utgå med belopp enligt bilaga 4. Arvodena är oförändrade jmf tidigare.

 

Bil 4

§ 14   Val av styrelseledamöter och suppleant

Valberedningens förslag:

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 1 suppleant.

 

Till ordförande valdes:

Britt-Marie Room-Östberg på 1 år

 

Till ledamöter valdes:

Magnus Einarsson, 1 år kvar

Per Åstrand, 2 år

Hasse Pettersson, 2 år

 

Till suppleant valdes:

Magnus Glavmo, 1 år

 

Bil 5

§ 15   Val av revisor och revisorsuppleant

Sofia Stenwreth valdes som ordinarie revisor för 1 år med Hans-Erik Brask som suppleant, 1 år.

 

 

 

 

 

§ 16   Val av valberedning

Till valberedning för kommande period valdes Marianne Stålhammar (sammankallande) och Henry Andersson.

 

 

§ 17 Motioner

 

§ 18   Avslut

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

 

Mötets ordförande, Ove Pettersson tackade stämman för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet:

 

 

 

 

Henry Andersson

 

 

 

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

 

Ove Pettersson

 

 

 

Lennart Lohse                    Martin Östberg