Brf Fortuna, Karlstad

Org nr 769612-6858

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-07-01--2010-06-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 6

- balansräkning 7

- noter 9

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och boendemiljö genom att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningens fastighet

Föreningens fastighet Vågmästaren 12 i Karlstads kommun består av ett flerbostadshus i elva våningar med totalt 34 bostadsrätter.

Lägenhetsfördelning:

24 st 3 rum och kök

10 st 4 rum och kök

Den totala boytan är 3 398 kvm.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Värmland. Bostadsrättsförsäkring ingår.

Fastighetens tekniska status

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll föreslås, i enlighet med föreningens stadgar med minst 0,3% av byggnadstaxeringsvärdet.(35 000 000 kr). Fonderade medel skall täcka planerat underhåll på fastigheten.

Underhållsplan är inte upprättad eftersom huset är nytt.

Fastighetens långsiktiga värde

Fastighetens långsiktiga värde förutsätter att framtida bortfall av räntebidrag kan kompenseras genom sänkta lånekostnader och/eller höjda månadsavgifter.

Fastighetsförvaltning

Föreningen har avtal med Värmlands Fastighetsservice om lokalvård och fastighetsjour.

Avtal finns också med Securitas om låsöppning och störningsjourutryckning.

Helserviceavtal har under året tecknats med KONE hissar.

Fastighetsförsäkringen har utretts och åter tecknats med Länsförsäkringar.

Påpekanden vid garantibesiktningen av lägenheterna, som gjordes under mars-09, har i stort sett åtgärdats.

Trivselgruppen har under året monterat skyltar med badförbud vid kanalen och ytterligare förbättrat den yttre boendenmiljön samt ordnat med luciasamkväm.

Städdagen den 24 april genomfördes med god anslutning.

Förråd har monterats i ena cykelutrymmet.

Föreningens hemsida med adress www.fortuna.nu har startats under året. På hemsidan finns information tillgänglig för alla.

Information till medlemmarna (”Fortunabladet”) har utkommit med fem nummer under året.

Under året har Lantmäteriet beslutat om nya lägenhetsnummer.

Avtalet med COMHEM har sagts upp. Det upphör 28 februari 2012.

Föreningsfrågor

Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 56 medlemmar.

Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid räkenskapsårets utgång upplåtna. Under räkenskapsåret har tre lägenhetsöverlåtelser skett.

Föreningen är, genom ett anläggningsbeslut registrerat 2000-02-10, delägare i samfällighetsföreningen Vågmästaren, Karlstad.

Andelstalet i samfälligheten är 8,5% (34 av 399 lägenheter).

Styrelsen har under året haft en suppleantplats i Samfällighetsföreningens styrelse.

Bostadsrättsföreningen har inget ansvar i angiven samfällighetsförening så länge de gemensamma anläggningarna ej är överlämnade till samfällighetsföreningen.

Den 2010-06-30 var anläggningarna inte överlämnade.

Styrelse

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, 2009-10-07 och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning:

Bertil Strandberg Ledamot Ordförande

Maina Gustafsson Ledamot Sekreterare

Rune Ingvarsson Ledamot

Per Åstrand Ledamot

Bengt Stenström Ledamot

Marie Salevik Suppleant

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Styrelsen har under året hållit sju protokollförda sammanträden.

Arvode till styrelsen har utgått med 33 500 kr.

För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar Värmland.

Revisorer

Sven-Åke Kvaldén Ordinarie

Staffan Bryske Suppleant

Valberedning

Hans-Erik Brask Sammankallande

Kjell Hollstensson

Föreningens stadgar

Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2005-06-13.

Föreningens ekonomi

Fastighetslån

Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor:

Räntesats

Bundet till

Lånebelopp

2010-06-30

Amortering

år 2009/2010

SBAB

1,40 % rörlig

11 629 555

623 645

SBAB

3,56 %

2011-01-13

16 306 062

31 529

SBAB

1,35 % rörlig

12 229 555

23 645

Årsavgifter

Årsavgifterna är justerade 2009/10. Genomsnittlig avgift är 711 kr per m2.

Fastighetsskatt

Fastigheten färdigställdes 2007 och har åsatts värdeår 2007. Enligt nu gällande lag om fastighetsskatt är fastigheten befriad från fastighetsskatt under tiden 2008-01-01-2012-12-31. Därefter blir fastigheten beskattad med halv fastighetsskatt under ytterligare fem år. Fr.om 2018 blir fastigheten beskattad med full fastighetsskatt enl nu gällande bestämmelser.

Inkomstskatt

Föreningen beskattas med 26,3% av föreningens ränteintäkter. Kostnad för statlig inkomstskatt har belastat räkenskapsåret med 649 kr.

Räntebidrag

Räntebidraget var 126 130 kr under året.

Nedtrappning av räntebidraget sker succesivt under perioden 2007-2011.

Ekonomisk förvaltning

Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Vänerförvaltning AB.

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Årets resultat

456 898

att till yttre fond i enlighet med stadgarna, reserveras

-105 000

Balanserad vinst

402 749

Återstår till föreningsstämmans förfogande

754 647

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överförs

754 647

754 647

Föreningens ekonomiska ställning och resultat

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.

Resultaträkning

Not

2009-07-01

-2010-06-30

2008-07-01

-2009-06-30

NettoomsättningÅrsavgifter bostäder

2 418 402

2 354 355

Eldebitering

134 400

135 007

Elavräkning

55 592

17 712

Summa nettoomsättning

2 608 394

2 507 074

Kostnader för fastighetsförvaltning

Arvode för teknisk förvaltning

-30 252

-50 827

Löpande underhåll/hiss

-14 756

-

El

-231 367

-260 608

Värme

-208 547

-174 191

Vatten och avlopp

-72 136

-77 628

Renhållning

-45 702

-42 528

Fastighetsförsäkring inkl ansvarsförsäkring för styrelsen och bostadsrättsförsäkring

-23 235

-23 062

Kabel-TV

-30 620

-30 194

Reparation och underhåll

-26 945

-36 653

Gemensamhetsanläggning

-34 798

-44 672

Trädgårdskostnader

-1 107

-6 551

Övriga driftskostnader/bank,kurs,bolagsverket

-11 030

-8 832

Administrationsomkostnader/tel mm

-5 542

-4 887

Övriga kostnader/förbrukningsmaterial

-5 357

-3 779

Summa kostnader för fastighetsförvaltning

-741 394

-764 412

Övriga kostnader

Styrelsearvode

-33 500

-17 400

Sociala kostnader

-5 335

-2 755

Revisionsarvode

-1 000

-500

Arvode för ekonomisk förvaltning

-46 200

-44 325

Konsultarvoden/energibesiktning

-

-6 188

Summa övriga kostnader

-86 035

-71 168

Avskrivning

2

-78 819

-72 790

-164 854

-143 958

Resultat före finansiella poster

1 702 146

1 598 704

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter

2 154

14 478

Räntekostnader för fastighetslån

-1 372 883

-1 521 490

Avgår räntebidrag

126 130

178 066

Summa resultat från finansiella investeringar

-1 244 599

-1 328 946

Resultat efter finansiella poster

457 547

269 758

Skatt

-649

-4 054

Årets vinst

456 898

265 704

Balansräkning

Not

2010-06-30

2009-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

2

74 881 162

74 959 981

Mark

12 000 000

12 000 000

86 881 162

86 959 981

Summa anläggningstillgångar

86 881 162

86 959 981

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar

8 646

1 045

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3

127 579

112 399

136 225

113 444

Bank

989 176

924 473

Summa omsättningstillgångar

1 125 401

1 037 917

Summa tillgångar

88 006 563

87 997 898

Eget kapital och skulder

Eget kapital

4

Bundet eget kapital

Insatser

25 796 600

25 796 600

Upplåtelseavgifter

20 503 400

20 503 400

Föreningens fond för yttre underhåll

202 500

112 500

46 502 500

46 412 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

402 750

227 045

Årets vinst

456 898

265 704

Summa eget kapital

47 362 148

46 905 249

Långfristiga skulder

Fastighetslån

40 165 172

40 843 991

Summa långfristiga skulder

40 165 172

40 843 991

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

-

24 201

Skatteskulder

5 186

9 955

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5

474 057

214 502

Summa kortfristiga skulder

479 243

248 658

Summa eget kapital och skulder

88 006 563

87 997 898

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar

41 000 000

41 000 000

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll.

Avskrivningar på föreningens fastighet görs med belopp som motsvarar årets amorteringar på långfristiga lån.

Extra amortering har gjorts under året med 600 000 kr.

Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2 Byggnader

2010-06-30

2009-06-30

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

75 100 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 100 000

75 100 000

Ingående ackumulerade avskrivningar

-140 019

-67 229

Årets avskrivningar

-78 819

-72 790

Utgående ackumulerade avskrivningar

-218 838

-140 019

Utgående restvärde enligt plan

74 881 162

74 959 981

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad

35 000 000

28 000 000

Taxeringsvärde mark

9 000 000

4 560 000

44 000 000

32 560 000

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2010-06-30

2009-06-30

Värmlands Fastighetsservice

7 563

7 563

Förutbetalda försäkringspremier

14 760

15 848

Upplupna intäkter

-

1 519

Upplupna räntebidrag

25 968

37 097

Renhållning

12 219

10 632

Vatten

13 975

12 750

NCC

-

14 978

Gem/Samfälligheten

6 231

11 168

900Securitas

900

844

Avräkning el

45 963

-

Summa

127 579

112 399

Not 4 Eget kapital

Insats-
kapital

Upplåtelse-
avgifter

Fond för yttre
underhåll

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Eget kapital 2009-06-30

1 640 000

-

112 500

227 046

265 704

Inbetalda insatser/upp.avgifter

20 826 593

20 503 400

-

-

-

Disposition av föregående års resultat

-

-

-

175 704

-175 704

Enligt ekplan

3 330 007

-

-

-

-

Reservering till yttre fond, enligt stadgarna

-

-

90 000

-

-90 000

Reservering till yttre fond, frivillig

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av styrelsen

-

-

-

-

-

Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av föreningsstämman

-

-

-

-

-

Årets resultat

-

-

-

-

456 898

Eget kapital 2010-06-30

25 796 600

20 503 400

202 500

402 750

456 898

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2010-06-30

2009-06-30

El

18 099

25 232

Revision

6 000

6 000

Upplupna räntor

200 000

-

Förskottsbetalda årsavgifter och hyror

249 958

152 977

Avräkning el medlemmar

-

30 293

Summa

474 057

214 502

Karlstad 2010-09-22Bertil Strandberg

Maina Gustafsson

Ordförande

Sekreterare

Rune Ingvarsson

Per Åstrand

Bengt Stenström

Min revisionsberättelse har lämnats _2010-09-13

Sven-Åke Kvaldén

Av föreningsstämman utsedd revisor